คุณครูก็เหมือนพ่อแม่ ควรฝึกอบรมเด็กให้มีคุณภาพมากที่สุด

school-and-teacher

พระคุณที่สามคือคุณครู ครูบาอาจารย์ ที่ทำหน้าที่อบรมสั่งสอนเด็กให้ไม่ต่างจากพ่อและแม่ หรือถือว่าสั่งสอนเด็กๆ นักเรียนมากกว่าคนเป็นพ่อและแม่ด้วยซ้ำ ทั้งยังมีเวลาร่วมกับเด็กๆ มากกว่า เพราะส่วนใหญ่แล้วช่วงชีวิตของเด็กๆ ในแต่ละวัยก็จะอยู่ที่โรงเรียนมากกว่าที่บ้าน คุณครูจึงเป็นบุคคลสำคัญมากในชีวิตของเด็กนักเรียน ที่จะต้องทำหน้าที่อบรมสั่งสอนเด็ก ฝึกฝนเด็กทั้งด้านวิชาความรู้ การดำเนินชีวิต ฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปฏิบัติต่างๆ ที่หลากหลาย กิจกรรมของโรงเรียน ที่จะทำให้เด็กๆ ได้มีสังคมต่างระดับมากยิ่งขึ้น

เมื่อเวลาส่วนใหญ่ของเด็กต้องคลุกคลีกับโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ ในเวลาที่เด็กอยู่โรงเรียนนั้น คุณครูประจำชั้นจึงควรที่จะทำหน้าที่ในส่วนของคุณครูอย่างเต็มที่ ทั้งยังต้องทำหน้าที่ในการเป็นคุณพ่อและคุณแม่คนที่สองให้กับเด็กๆ ด้วย ทำให้เด็กๆ รัก และรู้สึกดีเมื่ออยู่กับคุณครู เพื่อครูจะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางของเด็กๆ ที่ต้องการของคำปรึกษาหรือมีปัญหาต่างๆ จะได้กล้าที่จะเดินหน้าเข้ามาถามคุณครูได้ ในกรณีที่เด็กไม่กล้าที่จะพูดคุณ ปรึกษากับพ่อแม่ของเขาด้วยตนเอง คุณครูจึงมีหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างครอบครัว ในการหาแนวทางแก้ปัญหา หรือกระชับความสัมพันธ์ของครอบครัวของเด็ก ซึ่งถึงแม้จะดูนอกเหนือหน้าที่ แต่เชื่อว่านี้แหละคือสิ่งที่ครูดีๆ เขาทำกัน ซึ่งแน่นอนว่าการประกอบอาชีพครูแล้ว การมีคุณภาพและมาตรฐานในหน้าที่ของตนเอง การให้ความช่วยเหลือสร้างความสัมพันธ์อันดีของเด็กและครอบครัว เพื่อน สังคมเด็กๆ ช่วยแก้ปัญหา นี้คือสิ่งที่คุณครูทุกคนจะต้องภาคภูมิใจหากทำได้สำเร็จ เพราะครูมีจิตใจของพ่อและแม่ ที่ต้องการส่งให้เด็กไปถึงฝั่ง ไปในอนาคตที่ดีขึ้นในอนาคต