โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเด็กๆ

school

บ้านหลังแรกของเด็กๆ คือครอบครัว แต่บ้านหลังที่สองก็มีความสำคัญไม่ได้น้อยกว่าบ้านหลังแรกเลย นั่นก็คือ โรงเรียน เพราะจัดเป็นสถานที่ที่เด็กๆ ต้องอยู่อาศัยมากกว่าอยู่บ้านเสียอีก โดยหนึ่งสัปดาห์ต้องไปโรงเรียนมากถึง 5 วัน ทั้งเด็กยังต้องไปเจอกับสังคมรุ่นเดียวกัน และสังคมของรุ่นพี่รุ่นน้อง ซึ่งมีมากหน้าหลายตา โรงเรียนจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องดูแลนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนให้อยู่ในลู่ทางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจ โดยที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมากความสุข นอกจากที่โรงเรียนต้องอบรมสั่งสอนการอยู่ร่วมกันในสังคมของเด็กๆ แล้ว ยังต้องสั่งสอนวิชาการ ความรู้ที่ถูกต้องตามมาตรฐานตามแต่ละสายชั้นของเด็กๆ ให้มีความเหมาะสม มุ่งเน้นให้เด็กๆ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายไป โดยต้องเรียนรู้ให้สามารถทำได้อย่างถูกต้อง มีความขยันและเสริมสร้างให้เด็กอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบของคุณครู/อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ที่จะต้องแนวทางการสอนให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย ไม่ให้น่าเบื่อ ดึงดูดให้เด็กๆ เรียนรู้อย่างมีความสุข และไม่กลัวโรงเรียน ทั้งนี้ครูประจำชั้นต้องเรียนรู้ถึงพฤติกรรมของเด็กแต่ละคน และอบรมให้เป็นคนดีและอยู่ร่วมกับเพื่อนและสังคมภายนอกได้ ซึ่งในส่วนนี้ทางโรงเรียนอาจจะต้องร่วมมีกับครอบครัว เพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความไม่พร้อมและยังไม่สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ได้ ให้มีแนวคิดใหม่และปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้โดยเร็ว